• گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
 • گروه پژوهشی تحقیق در عملیات و بهینه سازی
 • گروه پژوهشی مدیریت عملکرد، بهره وری و کیفیت

مامورت مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

گروه پژوهشی مدیریت عملکرد، بهره وری و کیفیت

مطالعه و بررسی پیرامون مدیریت و بهبود عملکرد سازمان ها، تحلیل نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها و ارائه راهبرد های مورد نیاز برای دستیابی به تعالی از جمله برنامه های اساسی این گروه است. در این راستا تعریف و اجرای طرح هایی در حوزه های ذیل مورد تاکید است:

 1. مدیریت استراتژیک
 2. مدیریت عملکرد
 3. مدیریت بهره وری
 4. مدیریت فرآیند
 5. مهندسی ساختار و فرآیند
 6. مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
 7. مدیریت کیفیت
 8. مدیریت پروژه
 9. مدیریت دانش

گروه پژوهشی تحقیق در عملیات و بهینه سازی

از آنجا که مطالعه در حوزه دانش تحقیق در عملیات متمرکز بر شناسایی، مدلسازی و حل مدلها برای کمک به تصمیم گیری مدیران در سازمانها و بهینه سازی است، تحلیل مفهومی و راهبرد های ارائه شده در گروه پژوهش مدیریت کیفیت و عملکرد در قالب فعالیت های این گروه تبدیل به مدل شده و تحلیل های لازم پس از مدل سازی و حل مدل ها در راستای کمک به بهینه سازی عملکرد سازمان ها ارائه خواهد شد. در واقع حلقه دوم زنجیره فعالیت مرکز تبدیل یافته های گروه اول به مدل و تحلیل های پس از آن را شامل میشود.

گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

 در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات، ” IT Base ” شدن، تعریف جدیدی از سازمان ها، ساختار ها و فرآیند ها ارائه نموده است. به عبارت دیگر با حضور پدیده فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت رو به رشد، پویا و فرا رشته ای تحولی عظیم در سازمان ها امروزی روی داده است. از این رو کاربری رو به رشد IT در رشته ها و شاخه های مختلف علمی و اجرایی غیرقابل اغماض است. حلقه سوم زنجیره فعالیت مرکز در واقع تبدیل یافته های گروه اول و دوم به نرم افزار های لازم جهت تسهیل و روان سازی فرآیند های کسب و کار در سازمانهاست. با اجرای فعالیت های گروه سوم در واقع حلقه های فعالیت مرکز کامل شده و بسته های لازم جهت حرکت سازمان ها به سوی آرمان مطلوب (تحقق چشم انداز) فراهم می گردد.

یکی از اقدامات تحقیقاتی ایجاد پایگاه های اطلاعات علمی تخصصی تمام متن در راستای تحقق سریعتر و کارآمدتر اهداف علمی تخصصی، سازمان ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر مراکز علمی تخصصی است. گروه مطالعاتی مذکور طی ۸ سال گذشته با توجه به دسترسی به مجموعه ای از متخصصین و مراکز علمی اقدام به تحقیقات در زمینه شناسایی، بررسی، طبقه بندی، دیجیتالی کردن، اطلاعات علمی تخصصی در تمامی رشته های علمی تخصصی و زیر شاخه های تخصصی نموده است. بطوریکه امکان شناسایی، بررسی، طبقه بندی، دیجیتالی کردن و …. اطلاعات علمی تخصصی در رشته ها و زمینه های مختلف را دارا می باشد و به عنوان تنها مرکز تخصصی، قادر است پایگاه های اطلاعات علمی تخصصی تمام متن (کتابخانه های دیجیتال تمام متن) را با استفاده از اطلاعات داخلی سازمان های ذیربط و اطلاعات علمی تخصصی موجود کشور ایجاد نماید.